Elektro díly

Alternátory

 

     Nabízíme kompletní alternátory, uhlíky a regulátory, řemenice a chladiče alternátoru.

 

     Alternátor - je vlastně elektrárna automobilu. Nejen automobilu samozřejmě, je to primární způsob výroby elektrické energie vůbec. V alternátoru dochází využitím základních fyzikálních poznatků k přeměně kinetické energie, která je zde využita k roztočení vnitřní části - rotor alternátoru - na elektrickou energii důležitou pro provoz ostatních systémů automobilů.

 

     Alternátor se skládá z ložisek, krytů, diod, statoru, rotoru a řemenice.

 

     Alternátory jsou elektrické stroje - generátory, které mění energii mechanickou v energii elektrickou při využití točivého magnetického pole. Alternátor je zdrojem střídavého produ a napětí, které má vyrábět s frekvencí 50 Hz.

 

     Základními součástmi pro výrobu elektrické energie jsou stator a rotor. Při změně magnetického pole v okolí vodiče vzniká na jeho koncích napětí. Stator je tvořen takovýmto vodičem smotaným do cívek, aby se ho tam vešlo co nejvíce. Rotor je potom magnet, který rotuje uvnitř dutiny statoru a způsobuje změny magnetického pole v okolí statoru. Na statoru dochází ke generování elektrického proudu. Tento způsob využití rotujícího magnetického pole navrhl Nikola Tesla v roce 1882.

 

     Další v pořadí jsou diody alternátoru. Nebyly nutné, dokud se v automobilech používalo dynamo, ale u alternátoru je na výstupu střídavý proud. Potřebujeme jej přeměnit na stejnosměrný a k tomu potřebujeme tyto diody. V roce 1960 vzrostla produkce levných diod, které mohly být použity a alternátory vytlačily původní dynama.

 

     Po zpracování v diodovém můstku máme stejnosměrný proud, ale to ještě nestačí, protože alternátor generuje různé napětí v závislosti na otáčkách rotoru. Ty zase závisí na otáčkách motoru a v elektrické síti automobilu by vznikalo různé napětí a praskaly by nám žárovky. Na konci je tedy zařazen regulátor napětí alternátoru. Součástka, která je zodpovědná za většinu poruch alternátoru v provozu. Většinou si ji může vyměnit každý sám a není drahá.

 

    Většina závad na alternátoru je jednoduše opravitelná. Náhradní díly alternátoru - uhlíky, regulátor, stator, diody - jsou dobře dostupné.

Startéry

 

     V naší nabídce naleznete kompletní startéry pro vozidla všech značek.

 

     Pro uvedení motoru automobilu do provozu potřebujeme zařízení, které jej roztočí a umožní nastartování cyklů. K tomu slouží startér, který pracuje podobně jako alternátor, jen opačně. Mění elektrickou energii shromážděnou zde v automobilu v autobaterii na kinetickou energii a šikovně ji použije na roztočení setrvačníku motoru.

 

     Startér je tvořen elektromotorem, pastorkem, cívkou a novější typy startérů převodovkou mezi elektromotorem a pastorkem - volnoběžka startéru. Po seputní obvodu dojde k zasunutí jádra ovládací cívky, které před vidličku vysune pastorek a ten zapadne do ozubení setrvačníku. Elektromotor potom roztáčí klikový hřídel přes setrvačník dokud motor auta už neběží sám. Po rozpojení elektrického obvodu startéru se jádro cívky startéru vlivem síly vratné pružiny vysouvá a přes vidličku zasune pastorek mimo obsah ozubení setrvačníku.

 

     Nejčastějšími závadami startérů jsou například: vadná cívka - nedochází potom k ovládání pastorku, zničený pastorek (volnoběžka) - poničené ozubení, opotřebované uhlíky startéru - nefunkční elektromotor, vadná ložiska startéru - vůle v uložení rotoru. Všechny tyto závady jsou rychle opravitelné.

Zapalování/žhavení

 

     V naší nabídce naleznete např. rozdělovače zapalování, zapalovací svíčky, žhavicí svíčky, přerušovače, zapalovací moduly, indukční cívky, spínače skříňky zapalování.

 

 • Žhavicí svíčky - jsou nezbytné pro start vznětových motorů a to tím, že předehřívají spalovací prostor motoru na startovací teplotu. Žhavicí svíčky dodáváme pro všechny běžné typy dieselových motorů (s předhřadnou komůrkou, vířivou komůrkou a přímé vstřikování). V námi nabízeném sortimentu jsou i žhavicí svíčky pro starší vozidla v kolíkovém provedení, které bez problémů nahrazují žhavicí svíčky spirálové.

 

 • Zapalovací svíčky - jsou nezbytné částí zážehového motoru. Zapalovací svíčka zapaluje stlačenou směs paliva se vzduchem ve válci a tím inicuje detonaci, po níž následuje expanze plynů, jež uvádí píst v pohyb. Svíčka je vlastně jiskřiště pro zapalovací proud, které tvoří střední a vnější elektroda upravená tak, aby mohla být vložena do pracovního prostoru zážehového motoru. Střední elektroda obklopuje izolátor, jehož spodní část je zalisována do ocelového pláště svíčky, který je opatřen závitem pro zašroubování svíčky do hlavy válce a ve své spodní části je vytvarován do vnější elektrody.

Snímače a čidla

 

     Nabízíme např. snímače teploty chladiva, snímače teploty interiéru, snímače rychlosti kola, snímače stavu a teploty motorového oleje, snímače ujeté vzdálenosti, snímače průtoku vzduchu, snímače rezervy paliva a snímače počtu otáček.

Spínače, přepínače a vypínače

 

     V naší nabídce naleznete například spínač světla zpátečky, spínač brzdového světla, spínač ventilátoru a nebo olejový tlakový spínač.

Řídící jednotky

 

     V naší nabídce naleznete řídící jednotku ASR, řídící jednotku brdné/jízdní dynamiky, řídící jednotku vytápění a řídící jednotku vstřikování paliva.

 

     Řízení řady procesů v moderním automobilu zajišťují různé řídící jednotky, což jsou v podstatě mikropočítače s procesorem a paměťovými obvody. Procesor je ve většině případů šestnáctibitový, což umožňuje řídit více procesů najednou, protože řízení pouze jednoho z nich by v této situaci bylo neefektivní. Elektronické řídicí jednotky pracují s digitálním signálem, které jsou schopné zpracovávat a na základě svého naprogramování a paměti vydávají pokyny jednotlivým řízeným součástem. Mezi řídicí jednotkou, senzory a řízenou součástí probíhá neustálý tok informací, které řídicí jednotka porovnává s hodnotami v paměti nebo vypočtenými hodnotami na základě vstupních hodnot ze senzorů a snímačů. V případě zjištěné odchylky řídicí jednotka aktivuje proces, kteý má odstranit vzniklou odchylku a tím dosáhnout požadovaných parametrů. Svoji vlastní řídicí jednotku má motor (motormanagement), elektronické systémy podvozku (ABS, ASR, TC, ESP a další), airbagy, posilovač řízení, ale také klimatizace a další součásti vozidla. Tyto jednotlivé řídicí jednotky mohou spolu vzájemně komunikovat a spolupracovat přes centální řídicí jednotku, datovou sběrnici s multiplexní sítí.

Autobaterie

 

     V posledních letech stouply energetické nároky moderních vozidel o 300%. Rozhodnutí správně vybrat odpovídající baterie není závislé jen na výkonu motoru vašeho vozu, ale také na jeho doplňkové výbavě elektrickými spotřebiči a i klimatických a silničních podmínkách.

 

     Autobaterie (někdy obecněji akumulátor) je zdrojem elektrické energie v motorových vozidlech. Jedná se o chemický zdroj elektrické energie. Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor v klidu, pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny alternátor či dynamo. Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně 2,1V. Skládá se z nádoby (z plastu), deskových elektrod (kladná - PbO2, záporná - houbovité olovo), separátoru (deska z elektricky nevodivého materiálu, která je vložena mezi dvě elektrody) a elektrolytu (obvykle H2SO4 + H2O, při hustotě 1,285 kg/dm3). Olovo se používá kvůli schopnosti dodat najednou velký proud (při startování vozidla) bez poškození.

 

     Údržba autobaterie

     Autoaterii prospívá časté používání. Pokud ji dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde k zavrtdnutí PbSO4 (sulfataci). Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojujeme až nakonec. Baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech, protože při nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík (proto také u nabíjené baterie nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme). Nabíjíme zdrojem stejnosměrného proudu stejným napětím, jaké má baterie, proudem o velikosti jedné desetiny kapacity baterie. Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít destilovanou vodou. Vývody baterie by měly být čisté (bez koroze), svorky dobře utažené a vývody nakonzervované.

 

     Životnost autobaterie

     Pokud nedojde k fyzickému poškzení (např. proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi 4 - 6 lety, záleží na údržbě a na způsobu používání. Pokud dojde k vybití článků pod 1,75 V, je baterie nevratně poškozená.

 

     Recyklace baterií

     Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné je ekologicky likvidovat. Buď se odevzdávají prodejci nových autobaterií, nebo se dají i prodat firmám, které se zabývají recyklací kovů, autobaterie jsou totiž dobrým zdrojem olova.

 

     Výměna autobaterie

     informujte se v servisu, zda odpojení baterie nezpůsobí ztrátu paměti některých funkcí elektroniky, nebo zda se řídící jednotka např. nepřepne do nouzového režimu. Počítejte s tím, že po odpojení autobaterie nebude fungovat centrální zamykání.

     Postup:

 • vypněte motor a všechny přístroje
 • zamezte zkratům, používejte izolované nářadí
 • autobaterie neotáčejte vzhůru nohama ani extrémně nenaklánějte vzhledem k tekutému "žíravému" obsahu
 • chraňte si oči a kůži

     Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojujeme až nakonec.

 

     Při montáži baterie do vozidla:

 • dobře očistěte místo pro uložení baterie
 • baterii řádně upevněte, ale dbejte, aby nedošlo k deformaci a poškození nádoby baterie
 • póly a svorky očistěte, ale nepoškrábejte a nepoškoďte ostrým nářadím: svorky musí být nepoškozené
 • zapojte nekostřený (nejčastěji +) pól
 • zapojte kostřený (nejčastěji -) pól
 • připojovací svorky řádně dotáhněte
 • póly a svorky zlehka namažte kyselinovzdorným tukem

     V našem sortimentu naleznete baterie Hagen - osobní, Exide - osobní, nákladní, Bike a Speciální a také autobaterie značky Protechnic.

 

     Autobaterie Exide osobní nabízíme - Exide Premium, Exide Excell, Exide Classic, Exide AGM a Exide Maxxima.

 

     Exide Excell - vhodné pro dnešní moderní vozidla se standardní úrovní výbavy, pro každodenní ježdění. Extra startovací výkon ve srovnání se standardní baterií. Centrální odvod plynů s protipožární pojistkou pro zvýšenou bezpečnost. Baterie je absolutně bezúdržbová, má indikátor stavu nabití pro rychlé posouzení na první pohled.

     Exide Premium - přináší vysoce koncentrovanou energii, velkou kapacitu a vysoký startovací výkon - vše kombinované v jedné a téže baterii. Ohromné výhody moderního výrobního procesu a vynikající kvalita materiálů, umožnily vyvinout baterii, která:

 • prodlužuje dobu životnosti ve srovnání se standardní bateriií, díky:
  • lepší odolnosti znovu se vybíjet a nabíjet, získané zlepšením přilnavosti pasty na kovové mřížce
  • zvětšené rezervní kapacitě umožněné použitím hrubších desek
  • zlepšené odolnosti vůči vnitřní korozi získané výrobou mřížky střihem v tahu za studena (EXMET) a využitím zdokonalených materiálových přísad
 • přináší vysoký startovací výkon a spolehlivost za všech klimatických podmínek a vysoký počet bezstarostných nastartování motoru

     Baterie je vhodná pro výkonné vznětové a zážehové motory s mimořádnou elektrovýbavou a doplňky vozidla a pro provoz za extrémního tepla nebo zimy. Baterie má extra startovací výkon ve srovnání se standardní baterií, prodlouženou životnost, dvojité - hermeticky uzavřené víko, bez možnosti otevírání - pro nepřekonatelnou bezpečnost, indikátor stavu nabití pro rychlé posouzení na první pohled. Exide patentovaný labyrintový systém víka bránící úniku elektrolytu a umožňující jeho bezpečný zpětný odtok. Baterie je absolutně bezúdržbová.

 

     Autobaterie Exide nákladní nabízíme - Exide Expert, Exide Expert Endurance, Exide Professional, Exide Professional Power, Exide Economy a Exide Heavy Duty 6V.

 

     Autobaterie Exide bike nabízíme - Exide bike Gel - Factory Sealed, Exide bike AGM - Maintenance Free a Exide bike - Conventional.

Ostatní elektro

 

     Dále nabízíme také např. parkovací asistenty a denní svícení.

Výrobci